รายชื่องานชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวิตรี ตามสีวัน
22 22
2 Asian series
สถานที่เรียน : 547
1.นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
2.นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
44 44
3 Basic Photography
สถานที่เรียน : ทัศนศิลป์ 2
1.นายเอกณรงค์ พรแก้ว
22 22
4 Biology Cards
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวประอร จิตนอก
22 18
5 Biology in the movie
สถานที่เรียน : 521
1.นายวัชรากร ศรีริน
22 22
6 BLACK BLINK
สถานที่เรียน : 237
1.นายวิษณุ สุพันธ์
22 22
7 Canva​ นักออกแบบ
สถานที่เรียน : Com4
1.นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
2.นายธานี พันธุ์ไม้สี
44 44
8 Club for relaxing
สถานที่เรียน : 542
1.นางสาววราภรณ์ เกตุขุนทด
22 22
9 Content Creator นักเรียนไทยโตไปเป็นอินฟู (เรนเซอร์)
สถานที่เรียน : ห้องเรียนนาฏศิลป์
1.นางสาวนพิชญา ชี้แจง
22 22
10 Earth and Space in the movie
สถานที่เรียน : 513
1.นางสาวโสรญา ยกเล็ก
22 22
11 English Clinic
สถานที่เรียน : 332
1.นายธีรยุทธ คงนิล
22 22
12 English Quiz for fun
สถานที่เรียน : ห้อง333
1.นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สี
22 22
13 English Vocabulary
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อย
22 22
14 Enjoy Reading
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวชญานี เบ้าชารี
22 22
15 K-POP Playlists
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข
22 22
16 Let's go to university
สถานที่เรียน : ประชุมบัวพระเกี้ยว 1
1.นางขวัญฤดี หัสกุล
22 22
17 Magic English
สถานที่เรียน : 346
1.นางปภาวรินทร์ กำนนท์
22 22
18 NFT ART
สถานที่เรียน : ออน์ไลน์
1.นางสาวน้ำฝน ไชยแสง
22 22
19 Oho English
สถานที่เรียน : 343
1.นางสาวจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
22 20
20 Physics in the movie
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาวปิยนุช คำเหลา
22 22
21 Plant a tree
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 4
1.นางสาวพรรษพร รตางศุ
2.นางสาวรณิ​ดา​ ยุทธศาสตร์​
44 44
22 Recap K-POP
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ
2.นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
44 44
23 Relax with gaming
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวชลธิชา เย็นใจ
2.นางสาวรภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติ
44 44
24 Running วิ่ง กรีฑา
สถานที่เรียน : โดม
1.นายธนกร อุไรรัตน์
22 22
25 Update​ Application
สถานที่เรียน : Com1
1.นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง
22 22
26 Youth Counselor : YC
สถานที่เรียน : 202
1.นางสาวยุพา ผึ้งถนอม
22 22
27 การขายสินค้าออนไลน์
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 1
1.นางสาวกวิสรา บุญบำรุง
22 22
28 การสร้าง Brand ด้วย LINEMyShop
สถานที่เรียน : 322
1.นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่ง
22 22
29 กิจกรรมเกมและนันทนาการ
สถานที่เรียน : อาคาร 5
1.นางสาวเมธาพร กรอบสนิท
22 22
30 กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมลีลาศ
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ
22 22
31 กีต้าร์ฮาเฮ
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้องดนตรี
1.นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
22 22
32 กีฬาน่ารู้
สถานที่เรียน : โดม
1.นายวัชรัตน์ โอภาสพินิจ
22 22
33 เกมทรชนคนเถื่อน
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์
22 22
34 เกมส์หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 146
1.นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
22 22
35 แก่นคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 536
1.นายณัฐดนัย ปุญญา
22 22
36 ของเล่นของใช้
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางรัตนา วอนเจียม
2.นางสาวปาณิสรา หมื่นหน่อ
44 44
37 คณิตศาสตร์รอบโลก
สถานที่เรียน : 545
1.นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง
22 22
38 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : หมวดคณิตศาสตร์
1.นางสาวกาญจนา ของดี
2.นางสาวอมรรัตน์ มะนู
44 15
39 คนรัก e-sport
สถานที่เรียน : ข้างหอประชุม
1.นายชัชวาลย์ งามศิริ
22 22
40 คลินิกสุขภาพ
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
22 22
41 คัดลายมืองามอย่างไทย
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง
22 22
42 คำคม (คําศัพท์ภาษาไทย)
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาววิภา​ ตุ​บุ​ดดา​
22 22
43 เคมีมีคำตอบ
สถานที่เรียน : ห้อง537 / ออนไลน์
1.นางกฤษลดา กรีพัตร์
22 18
44 งานฝีมือ 2
สถานที่เรียน : ไม้หินอ่อนข้าง บัวพระเกี้ยว 1
1.นางจริญญา ดลไพร
22 22
45 จิตอาสาพัฒนาพาสนุก
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก
2.นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์
44 44
46 ชุมนุม​กีฬา​เทเบิล​เทนนิส​
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ วงษ์ดวงแก้ว
22 22
47 ชุมนุมท่องโลกกว้างเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สถานที่เรียน : 234 - 235
1.นางสาวพัชรี จิตประสาร
2.นางสาวอัครภา คำสิงห์นอก
44 44
48 ชุมนุมภูมิศาสตร์หรรษา
สถานที่เรียน : 236
1.นางฐิติมญชุ์ ดีจริง
2.นายศิริพันธ์ เห็นงาม
44 39
49 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายอภิเษก อานอาชา
22 22
50 ต้นไม้ในวรรณคดีไทย
สถานที่เรียน : 225
1.นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
22 22
51 ติวคณิตพิชิต Onet
สถานที่เรียน : Line, Meet
1.นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
22 21
52 เตรียมนักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์
2.นายสัจจะวัฒน์ กรวดนอก
44 38
53 ถ่ายภาพและวีดีโอ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายพิฆเณศ ขวกเขียว
2.นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์
44 44
54 ถ่ายภาพหรรษา
สถานที่เรียน : Com5
1.นางสาวศศิวิมล รถมณี
2.นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์
44 44
55 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สถานที่เรียน : ข้างอาคาร 4
1.นายศราสุฒื ศรีนาราง
22 22
56 ท่องโลกกว้างกับดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
22 22
57 เทคนิคปล่อยวางความเครียด
สถานที่เรียน : 546
1.นายชัยยันต์ รุ่งแสง
22 22
58 แนะนำซีรีย์จีน
สถานที่เรียน : 334 / เรียนออนไลน์
1.นางสาวไพลิน สุขมาก
22 22
59 แนะนำภาพยนตร์นอกกระแส
สถานที่เรียน : 236
1.นายเบญจพล บัวผัน
22 22
60 บอร์ดเกมหรรษา
สถานที่เรียน : 311
1.นางสาวสุพรรษา สินชัย
22 22
61 บ้านและสวน
สถานที่เรียน : 531
1.นางสาวศรัญญา หีบแก้ว
2.นายธวัชชัย แสงท้วม
44 44
62 ปลูกต้นไม้สไตล์ชีวะ
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
2.นายศิวกร กตัญญูนุสรณ์
44 44
63 ปลูกผักไฮโดร
สถานที่เรียน : 537
1.นายวรากรณ์ ใจเพียร
22 22
64 ผ้ามัดย้อม
สถานที่เรียน : 213
1.นางสิรภัทร วันเอียด
22 22
65 พส วัยรุ่น
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นายพัฒนากร ขวากุดแข้
2.นายศุภกฤต จันทร์ยวง
44 44
66 พับกระดาษพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1.นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ
22 22
67 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : ลานหน้าเสาธง
1.นายวรวิทย์ ไศละบาท
22 22
68 ฟุตบอล​
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล​
1.ว่าที่ร้อยตรีขวัญ​ชัย​ วีระวงษ์
22 22
69 ภาษาไทยในเสียงเพลง
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวนัยนา อุ่นเมือง
22 8
70 ภาษาพาทัวร์
สถานที่เรียน : 333
1.นางวราภรณ์ สังข์แก้ว
22 16
71 มหัศจรรย์นักเขียนตัวน้อย
สถานที่เรียน : 531 และ ใต้อาคาร 5
1.นางสาวปิยธิดา จันทรยิ้ม
22 14
72 มารยาทงามตามแบบไทย
สถานที่เรียน : ลานข้างชาววัง ตึก 5
1.นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
22 22
73 ยอดนักอ่าน
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาววัชริฎา เพ็งศรี
22 22
74 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ
22 22
75 รักต้นไม้
สถานที่เรียน : 541
1.นายศราวุธ รัตนะ
22 22
76 รักไทย 64
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.นายธนกฤต ปทุมมาศ
22 16
77 รักษ์พุทธศาสนาศึกษาศาสนพิธี
สถานที่เรียน : 231 (จริยศึกษา)
1.นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์
22 10
78 รู้รักสุขภาพ
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวแพรว อนุรักษ์
22 22
79 เรียนรู้คำศัพท์จีนเบื้องต้น
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวชามาณัฎฐ์ ผ่องพัฒนศักดิ์
22 22
80 เรื่องเล่าขนหัวลุก
สถานที่เรียน : 238
1.นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ
22 22
81 โรงสีข้าว
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวพิทธิยา รุนสำโรง
22 22
82 ลัดเลาะลายมังกร
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข
22 22
83 ลายมือศิลป์
สถานที่เรียน : การงาน 3
1.นางกิตติยา สาโชติ
22 22
84 วอลเล่บอล
สถานที่เรียน : หมวดคอมพิวเตอร์
1.นายรณกฤต แสนพรหม
22 22
85 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวทัศนีวรรณ สีหาบุตร
22 22
86 วิจารณ์ภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 222
1.นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข
22 22
87 วิทย์คิดสนุก 1
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
22 22
88 วิทย์คิดสนุก 2
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางนัทธิรดา แสงเดือน
2.นางสาววรรณิษา ขมภูโคตร
44 9
89 ศาสตร์และศิลป์
สถานที่เรียน : หมวดคณิตศาสตร์
1.นางสาวบุญวิภา เรืองชูพงศ์
22 16
90 ส่งเสริมสุขภาพ
สถานที่เรียน : โดม
1.นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
22 22
91 สนุกกับวิทย์
สถานที่เรียน : 534
1.นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
22 15
92 สนุกคิดวิทย์รอบตัว
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางสาวจิราวรรณ วงษาเทียม
2.นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
44 30
93 สร้างสรรค์ด้วยมือ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม
22 22
94 สร้างสรรค์โปสเตอร์
สถานที่เรียน : 134
1.นางสาววาสนา ล่าลับ
22 22
95 สวดมนต์ภาวนา
สถานที่เรียน : 233
1.นายสุชาติ สืบทอง
22 16
96 สหกรณ์โรงเรียน
สถานที่เรียน : หน้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
1.นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง
22 22
97 สำรวจผ่านกล้อง
สถานที่เรียน : ห้อง 521
1.นางสาวพรชนก กุลบุตร
22 22
98 แสงสว่างแห่งธรรม
สถานที่เรียน : 231 (จริยศึกษา)
1.นางสาวดุสิตา บุญสอด
22 11
99 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : การงาน3 / ออนไลน์
1.นายสันติชัย เทศวัตร
22 22
100 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
2.นายอโณชา ธิตะปัญ
44 44
101 หลักนักพูด 2
สถานที่เรียน : ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว 1
1.นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์
22 9
102 เหตุการณ์โลกน่ารู้
สถานที่เรียน : Google Meet
1.นางสาวสาลิกา สีโพธิ์
22 22
103 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สถานที่เรียน : 422
1.นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา
22 22
104 อิงลิชคิดขั้นสูง (English with HOT)
สถานที่เรียน : 335
1.นายจิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ
22 14